For Lily M Z

קישור ל- לוג עבודה

זה התעוד של מה ביצעתי/מתי.
שומר את זה גם לעצמי כדי לזכור,
וגם עבור שקיפות מול לקוחות.

תזכורת

כדי לראות מה תופס מקום בחשבון גוגל דרייב

הקישור הזה מוביל לרשימה של הקבצים שתופסים הכי הרבה מקום. אבל כדי שזה יהיה רלוונטי, צריך לגלוש לשם כאשר את מחוברת לחשבון גוגל הישן :MerhavTnuaStudio@gmail.com

https://drive.google.com/drive/quota
https://drive.google.com/drive/quota