For Netta Vinnitsky 

קובץ גיבוי לקראת סוף שנת 2023

לחיצה להורדה
גודל 77MB

עד מתי להוריד?
הקובץ יימחק בסוף שנת 2023.

מה לעשות עם הקובץ?
שום דבר, רק לשמור על המחשב או בענן הפרטי שלך.

איך להשתמש בו?
לא ניתן להשתמש בו במחשב אישי,
אלא הוא מיועד לשרת אינטרנט המאכסן אתרים.

אז אם אי אפשר להשתמש בו, מדוע להוריד ולשמור?
1. כיוון שזה המוצר שלך – זכותך לקבלו.
2. תמיד חכם להחזיק גיבוי נוסף.